Lietuvoje - Žynios.lt

dGRP2+LB1cqo8hEiBLIVK0oUYw==
1
 
III pareiškimas Teisėjų tarybai dėl Vilniaus rajono teismo (pirmininkė Jolanta Bagdonienė) teisėjų pažeidimųIII pareiškimas Teisėjų tarybai dėl Vilniaus rajono teismo (pirmininkė Jolanta Bagdonienė) teisėjų pažeidimų


 


Zigmantas Šegžda, neteisėtai iškeldintas gyventi adresu: ... Kaunas


Teisėjų tarybos pirmininkui Egidijui Laužikui


Teisėjų taryba, L. Sapiegos g. 15, 10312 VilniusPAREIŠKIMAS


2015 m. lapkričio 16 d., Kaunas


Turiu pagrindo manyti, kad skunde išvardyti Vilniaus rajono apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teisėjai  pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau - Konvencijos) nuostatas, pakenkė teismo autoritetui, pažeidė Teisėjų etikos kodekso reikalavimus. Taip manau dėl toliau pateikiamų aplinkybių.


1. 2014-12-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi Zigmantui Šegždai paskirta kardomoji priemonė - suėmimas 14 dienų terminui. Z.Šegžda 2014-12-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį apskundė aukštesniosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algimantas Valantinas 2014-12-23 nutartimi atmetė Z.Šegždos skundą dėl galimai neteisėto kardomosios priemonės - suėmimo paskyrimo.


Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė 2014-12-16 nutartimi pratęsė suėmimą vieno mėnesio terminui. Z.Šegžda 2014-12-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį apskundė aukštesniosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Lemežis 2015-01-12 nutartimi atmetė Z.Šegždos skundą dėl galimai neteisėto suėmimo termino pratęsimo. 2015-01-13 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis pratęsė Z.Šegždos suėmimo terminą iki 2015-01-21.


Teisėjai Algimantas Valantinas, Dalia Zeniauskaitė, Stasys Lemežis ir Saulius Jakaitis nesuteikė man galimybės dalyvauti teismo posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiamas mano suėmimo klausimas, todėl manau, kad buvo pažeista Konvencijos 5 straipsnio 4 dalis, kadangi aš nebuvau pristatytas teisėjams ir negalėjau ginčyti mano suėmimo teisėtumo.


Konvencijos 5 straipsnio 4 dalis, skelbia:


“Kiekvienas asmuo, kuriam atimta laisvė jį sulaikius ar suėmus, turi teisę kreiptis į teismą, kad šis greitai priimtų sprendimą dėl sulaikymo ar suėmimo teisėtumo ir, jeigu asmuo kalinamas neteisėtai, nuspręstų jį paleisti.”


Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) nurodė, kad pareiškėjo dalyvavimas teismo posėdžiuose dėl ikiteisminio kardomojo kalinimo (suėmimo) yra būtinas tam, kad pareiškėjas galėtų suteikti advokatui pakankamą informaciją ir nurodymus. Procesas turi būti rungtyniškas ir turi visada užtikrinti šalių – prokuroro ir suimtojo – lygybę. (žiūr. EŽTT sprendimas Graužinis prieš Lietuvą 2000.10.10)


Vertinant apskritai,  Zigmanto Šegždos kreipimaisi į Vilniaus rajono apylinkės teismą ir Vilniaus apygardos teismą neužtikrino jam, kaip pareiškėjui, efektyvios jo suėmimo teisėtumo kontrolės, kaip reikalauja Konvencijos 5 straipsnio 4 dalis. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad Z.Šegždai, kaip pareiškėjui, nebuvo suteiktos garantijos, atitinkančios jo laisvės atėmimo rūšį.


2. 2014-05-04 Zigmantui Šegždai pradėto ikiteisminio tyrimo Nr.57-1-699-14 terminas buvo pratęsiamas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės Jolitos Kančauskienės rezoliucijomis, bet ne ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimis. 2014-11-04 prokurorės V.Bracevičienės prašymu prokurorė J.Kančauskienė ikiteisminio tyrimo terminą pratęsė iki 2014-12-24; 2014-12-23 prokurorės V.Bracevičienės prašymu prokurorė J.Kančauskienė ikiteisminio tyrimo terminą pratęsė iki 2015-02-28; 2015-02-27 prokurorės V.Bracevičienės prašymu prokurorė J.Kančauskienė ikiteisminio tyrimo terminą pratęsė iki 2015-04-30; 2015-04-30 prokurorės V.Bracevičienės prašymu prokurorė J.Kančauskienė ikiteisminio tyrimo terminą pratęsė iki 2015-07-30.


Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau - BPK) 176 str. 1 d. numato, kad ikiteisminį tyrimą būtina užbaigti per kuo trumpesnius terminus. Maksimalus terminas – 6 mėnesiai, kurie pradedami skaičiuoti nuo pirmosios įtariamojo apklausos. Nuo tos datos, kuria fiksuojamas 6 mėnesių termino suėjimas, termino nepratęsus ir neatnaujinus teisme, itin šiurkščiai pažeidžiamos įtariamojo teisės į teisingą ir neuždelstą procesą. Todėl, vadovaujantis baudžiamojo proceso kodekso normomis, Zigmanto Šegždos ikiteisminis tyrimas privalėjo būti nutrauktas. Tinkamai neatnaujintas ir/ar nepratęstas terminas suponuoja teisę pripažinti ikiteisminį tyrimą vilkinamu ir, be abejo, tęsiamu neteisėtai. Nuolat pratęsiamas ikiteisminio tyrimo terminas reiškia, kad prokuroras arba intensyviai atlieka ikiteisminį tyrimą, arba tik imituoja darbą.


2015-06-16 skundu Vilniaus rajono apylinkės teismui Z.Šegžda prašė nutraukti jo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės. 2015-07-21 Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė nutartimi Nr.ITS-437-834/2015 tenkino Z.Šegždos skundą tik iš dalies ir įpareigojo ikiteisminiam tyrimui vadovavusią prokurorę V.Bracevičienę užbaigti ikiteisminį tyrimą per tris mėnesius, t.y. iki 2015-10-21.


Pažymėtina, kad teisėja Vaida Sinkevičienė nutartimi nustatė, „kad ikiteisminis tyrimas nebuvo atliekamas pakankamai intensyviai ir nuosekliai, nebuvo imtasi visų būtinų priemonių, siekiant kaip įmanoma operatyviau išsiaiškinti visas nusikalstamai veikai tirti aplinkybes.“ Gi, EŽTT konstatuoja Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą, jei nustatomi nepateisinami procesiniai delsimai iš valstybės (prokuratūros) pusės (žiūr. EŽTT sprendimas Zimmerman ir Steiner prieš Šveicariją, 1983-07-13). Todėl manau, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus rajono apylinkės teismas nutartimi pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį. Ilga ikiteisminio tyrimo trukmė negali būti pateisinta ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro netinkamu darbo organizavimu.


Taip pat pažymėtina, kad 2015-07-21 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį Z.Šegždos  advokatė Eugenija Liutvinskienė apskundė Vilniaus apygardos teismui, tačiau 2015-08-17 Vilniaus apygardos teismo teisėja Aiva Survilienė nutartimi Nr.1S-1168-851/2015 skundą atmetė ir paliko galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-07-21 nutartį.


3. Nušalinus nuo ikiteisminio tyrimo prokurorę V.Bracevičienę, tyrimą Nr.57-1-699-14 kontroliuoti paskirtas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras Ričardas Kubilius.  2015-10-21 jis pateikė Vilniaus rajono apylinkės teismui prašymą, kuriuo prašė pratęsti ikiteisminio tyrimo terminą, kadangi teismo nustatytas terminas baigiasi 2015-10-21.


2015-11-12 Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė nutartimi Nr.KV-788 prokuroro prašymą tenkino, nuo 2015-11-12 atnaujindama dar 2015-10-21 pasinaikinusį ikiteisminį tyrimą ir pratęsdama terminą ikiteisminiam tyrimui dviems mėnesiams, t.y. iki 2016-01-12. Tačiau jau suėjęs ikiteisminiam tyrimui skirtas terminas negalėjo būti pratęstas, nes toks sprendimas paneigtų pamatinius baudžiamojo proceso principus.


Atsižvelgiant į BPK 215 str. apibrėžtą ikiteisminio tyrimo termino pobūdį, toks pasibaigęs terminas yra naikinamasis, t.y. jis negali būti nei atnaujinamas, nei tęsiamas. Esant tokioms aplinkybėms Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė, laikydamasi įstatymo nuostatų, neturėjo įgaliojimų atnaujinti, o po to ir pratęsti prokuroro prašomą terminą ikiteisminiam tyrimui atlikti – šiuo atveju teisėja Vaida Sinkevičienė galėjo priimti vienintelį teisėtą sprendimą – prokuroro prašymą atmesti (žiūr. Panevėžio apygardos teismo sprendimas Nr.1S-208-350/2013).


Teisėja Vaida Sinkevičienė savo sprendimą pratęsti terminą ikiteisminiam tyrimui pagrindė tik formaliai konstatuodama, kad ikiteisminis tyrimas yra sudėtingas. Gi, nagrinėjamu atveju byloje yra tik vienas įtariamasis; tiriamas dviejų asmenų šeiminis ginčas; visi duomenys reikšmingi bylos tyrimui jau surinkti; byloje nereikėjo atlikti daug ikiteisminio tyrimo veiksmų; liudytojų skaičius mažas. Pažymėtina, kad EŽTT aštuoniasdešimt liudytojų laiko pakankamai dideliu kiekiu, kad byla taptų sudėtinga. Todėl pagal EŽTT praktiką ši byla nelaikytina sudėtinga. Priešingai, ekonominės, finansinės, sukčiavimo bylos, bylos dėl nusikaltimų, susijusių su teroristinių organizacijų veikla, ar susijusios su nacionaliniu saugumu ir pan. laikomos sudėtingomis, todėl pripažįstama, kad joms ištirti reikia ilgesnio laikotarpio (Žiūr. EŽTT sprendimas Eckle prieš Vokietiją, 1982-07-15).


Pažymėtina, kad teisėja Vaida Sinkevičienė pastarojoje nutartyje konstatavo, jog dėl skundų nagrinėjimo ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr.57-1-699-14 prokuratūroje gauta 2015-10-08. Taigi, nuo 2015-10-08 iki 2015-10-21 daugiau jokių procesinių veiksmų atlikta nebuvo. Teismų praktikoje toks proceso laikotarpis, kuriuo neatliekami jokie procesiniai veiksmai vadinamas proceso delsimu, o Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje vadinama sunkiausia procesinio delsimo forma.


Pagal BPK 164 str. 1 d. ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Tai reiškia, kad prokuroras privalo kontroliuoti tyrimą, jo eigą, taip pat ir terminus.LR BPK 99 str. nurodyta, kad proceso terminai nustato procesinę reikšmę turinčių veiksmų pradžios, įvykdymo ar pabaigos laiką, o BPK 101 str. 1 d. – kad proceso veiksmai atliekami laikantis BPK nustatytų terminų. BPK 215 str. 5 d. nustatyta, kad per ikiteisminio tyrimo teisėjo nustatytą terminą prokuroras privalo užbaigti ikiteisminį tyrimą ir surašyti kaltinamąjį aktą arba surašyti nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Prokuroras gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją prašydamas pratęsti ikiteisminiam tyrimui užbaigti nustatytą terminą.


Šios teisės normos suponuoja tai, kad pasibaigęs procesinis terminas (terminas, per kurį ikiteisminis tyrimas turi būti pabaigtas) sudaro kliūtį atlikti procesinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šio termino pabaigos, o taip pat ir pratęsti šį procesinį terminą. Tai reiškia, kad procesiniai terminai gali būti pratęsti tik iki atitinkamo termino pabaigos, o atnaujinimas šiuo konkrečiu atveju iš viso nenumatytas įstatymo.


Šioje ikiteisminio tyrimo byloje matydamas, kad ikiteisminio tyrimo iki ankstesne Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi nustatyto termino užbaigti nespės, prokuroras R.Kubilius turėjo kreiptis į apylinkės teismą dėl šio procesinio termino pratęsimo, įvertinęs būtiną laiko tarpą apylinkės teismo posėdžiui surengti ir procesiniam sprendimui dėl tokio prašymo priimti, t.y. numatęs pakankamai laiko tam, kad apylinkės teismo procesinis sprendimas šiuo klausimu būtų priimtas ir paskelbtas dar iki šio procesinio termino pabaigos.


Remdamasis tuo, kas išdėstyta, prašau Teisėjų tarybos pirmininką atlikti skunde išvardytų teisėjų veiklos vertinimą ir jiems iškelti drausmės bylas už kenkimą teismo autoritetui, Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą.

Ši „Žynios.lt” esanti naujiena įdėta vartotojo Zigmantas . UAB „Elektroniniai sprendimai“ nuosavybės teisių į šią naujieną neturi. Už naujienos turinį tiesiogiai ir individualiai atsako ją paskelbęs vartotojas.
Panašu
Komentarai
„Žynios.lt“ neatsako už komentarų turinį ir jų neredaguoja. „Žynios.lt“ pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę vartotojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn
Komentuoti Straipsnį


Nuorodų Mišrainė